آرام بخش

نمیدونم

چرا این آرام بخش ها رو من اثر ندارن !

آروم نمیشم...  

انگار نه انگار...

 

......................................................................................................... 

5شنبه8صبح:

اگه دیشب مامان نبود میمردم...جوری گرفتمش تو بغل و زدم زیر گریه که انگار سال هاست آرزوی یک همچین لحظه ای رو داشتم... 

چشمام حسابی پف کرده!!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید