...ِِِDady what if

 • بابا ! چی می شه اگه آفتاب نتابه ؟

 

 • اگه آفتاب نتابه تو تعجب می کنی خیره می شی به بهشت ها ،

وباد نور تو رو به آسمون ها می بره، و آفتاب دوباره می تابه.

 • ولی بابا ! چی می شه اگه باد نوزه ؟

هان ! اون وقت چی میشه ؟

 • اگه باد نوزه زمین خشک میشه

قایق بادبونیت وامیسه ،بادبادک پرواز نمی کنه،

سبزه ها مشکل تو رو می بینن و به باد میگن

و باد دوباره می وزه.

 • ولی...! چی می شه اگه سبزه سبز نشه؟

  اون وقت چی می شه؟

 • خب ،اگه سبزه سبز نشه شاید تو گریه کنی ،

  و زمین از اشکای چشمت خیس بشه،

  و مثل عشق تو و من ، سبزه دوباره سبز بشه،

  آره ، سبزه دوباره سبز می شه،

 • ولی بابا اگه دیگه دوست نداشته باشم ؟ اون وقت چی میشه؟

 

 • اگه منو دوست نداشته باشی ،سبزه دیگه سبز نمیشه،

آفتاب دیگه نمی تابه، باد دیگه نمی وزه،

پس می بینی اگه بخوای این دنیای قدیمی بازم بچرخه ،

بهتره منو دوست داشته باشی

 

شل سیلورستاین

 

/ 0 نظر / 15 بازدید